Правила за медицински контрол:


Осъществяване на медицински контрол в детската градина


Кратки правила за оказване на първа помощ


Наредби:


Закон за предучилищното и училищно образование


Закон закрила на детето


Наредба №5


НАРЕДБА №6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 г. в детски заведения


Наредба приобщаващо образование


Наредба на Общ. Варна за приемна деца


НАРЕДБА на Община Варна за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна


НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна


Вътрешни правила УСХ


Вътрешни правила за след covid-19 и отваряне на ДГ