Педагогически документи:

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛЕТО НА ДЕТСКА ГРАДИНА


Годишен план 2023 - 2024


Модел за адаптация към ДГ


План екологично възпитание 2023 - 2024


Стратегия


Доклад Стратегия


ПЛАН-ПРОГРАМА МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ДГ ОБЩНОСТ И РОДИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗПУО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА


План за действие и финансиране към стратегията


Спортен календар


План за квалификационна дейност на учителите


План за здравно образование 23-24


План за дейността по БДП


Правилник за дейността в ДГ 6 "Палечко"


Правилник за пропускателния режим


Празничен календар


План за гражданско и патриотично образование - 23-24


Програма уязвими групи


Мерки качество


Седмично разпределение


Етичен кодекс


Програма ранно напускане