ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 6 „ПАЛЕЧКО“, гр. Варна
ДЕТСКА ГРАДИНА № 6 „Палечко“, гр. Варна с адрес на упражняване на дейността: гр. Варна, ул. “Т. Влайков“ № 71, за контакт: тел. 052/613 143 ; info@dg6.eu / pale4ko1947@abv.bg, в качеството си на администратор на лични данни /АЛД/, прилага изцяло принципите на законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, конфиденциалност и съотносимост при обработката на лични данни.

ДГ № 6 „Палечко“ обработва лични данни с цел реализиране на правото на децата на придобиване на качествено предучилищно образование, и защита на техните интереси в процеса на обучение, възпитание и социализация в Детската градина. В изпълнение на посочената цел, ДГ № 6 „Палечко“ обработва личните данни на следните категории физически лица: деца кандидатстващи и записани в Детската градина, техните родители, служители, персонал, доставчици – физически лица, включително и в качеството им на представляващи юридически лица, наричани по-нататък за краткост ”субект на лични данни”.

ДГ № 6 „Палечко“ обработва и специални категории лични данни – лични данни на деца и информация за здравословното състояние на субектите, поради, което се отнася изключително отговорно към тяхната защита. ДГ № 6 „Палечко“ обработва лични данни неавтоматизирано на хартиен носител и автоматизирано на технически носител. С цел осъществяване на ефективна и всеобхватна защита на обработваните лични данни, АЛД прилага подходящи, технически и организационни мерки, които да гарантират устойчивост, надеждност и сигурност на системите и услугите при обработване на лични данни. ДГ № 6 „Палечко“ предприема всички мерки за предотвратяване на случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, както и от други незаконни форми на обработване.

ДГ № 6 „Палечко“ системно информира персонала и служителите обработващи лични данни от името на АЛД, за опасностите от неправомерно разгласяване на лични данни, за забраната за разгласяване на информация, както и за политиките и ръководствата на Детската градина за защита на личните данни. Персоналът на ДГ № 6 „Палечко“, декларира и се задължава да не разгласява по какъвто и да било начин конфиденциална информация, станала му известна в процеса на работата.

ДГ № 6 „Палечко“ не предоставя на трети лица лични данни, с изключение на предвидените в закона случаи и/или при наличие на изрично съгласие на субекта на лични данни.

ДГ № 6 „Палечко“ събира и обработва лични данни на законово основание, а именно: Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини, Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, Наредба на Общински Съвет – Варна за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна, приета с Решение № 579-11, в сила от 01.01.2017 г., както и въз основа на доброволно и информирано съгласие на субекта на лични данни. ДГ № 6 „Палечко“ съхранява личните данни на субектите, единствено в рамките на нормативно определените срокове.

В изпълнение на задълженията си като АЛД, вменени с Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г., ДГ № 6 „Палечко“ информира субектите на лични данни, че имат право по всяко време, при условие, че липсва законово основание за обработване на лични данни, да оттеглят съгласието си за обработване на личните ми данни, частично или изцяло, за което следва да уведомят АЛД, писмено на адреса на управление на администратора: гр. Варна, ул. “Т .Влайков“ № 71; info@dg6.eu / pale4ko1947@abv.bg.

Субектът на лични данни в случая следва да е информиран, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на личните данни осъществено до момента на оттеглянето.

Основно право на субектите на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г., е правото им по всяко време да получат информация и достъп до техните лични данни обработвани от ДГ № 6 „Палечко“, имат право да поискат тяхното коригиране при констатирана неточност и/или непълнота, както и да поискат ограничаване на обработването или изтриване на предоставените лични данни, за което подават писмено заявление до АЛД – ДГ № 6 „Палечко“, на адрес: гр. Варна, ул. “Т .Влайков“ № 71; info@dg6.eu / pale4ko1947@abv.bg.

Субектите на лични данни следва да са информирани, че надзорен орган в Република България по отношение на защитата на личните данни е Комисията за защита на личните данни.

Субектите на лични имат право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването на личните данни пред Комисия за защита на личните данни, както и пред компетентните съдебни органи.

По смисъла на настоящата Политика за защита на лични данни:

„Администратор на лични данни“ е ДГ № 6 „Палечко“, гр. Варна;

„Лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо лице в качеството му на родител на дете и дете, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност.

„Обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, които АЛД извършвана по отношение на лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или неавтоматични средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, възстановяване, консултиране, употреба, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване, блокиране или унищожаване и др.;

„Съгласие на физическо лице” е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което субекта на лични данни, за който се отнасят личните данни, недвусмислено и активно се съгласява те да бъдат обработвани.

“Конфиденциална информация” е всяка информация получена в писмен, устен или електронен вид, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, за които са получени сведения в резултат на работата като служител обработващ лични данни.

„Разгласяване на конфиденциална информация“ представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания и/ или интернет.